WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring
www.eindhoven-logopedie.nl
Wat is logopedie?
Aanmelden
Onderzoek en behandeling
DTL Directe Toegankelijkheid Logopedie
Links
Richtlijn betalingsvoorwaarden
Emmy Bockholts logopedie
Richtlijn betalingsvoorwaarden

RICHTLIJN BETALINGSVOORWAARDEN

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een logopedist of haar/zijn waarnemer zijn de volgende

voorwaarden van toepassing:

1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit

de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, zijn terstond – na verloop van de op

de factuur vermelde betalingstermijn (zonder korting) – opeisbaar.

2. Bij contante betaling wordt het eindbedrag afgerond op de dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

3. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afgezegd, kan/kunnen in

rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan

de betre_ ende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht.

Hiervoor kan een tarief voor niet nagekomen afspraken worden gehanteerd. De nota zal worden gericht aan de patiënt/

cliënt zelf.

4. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk

14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant,

bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Indien het bezwaar slechts

een deel van de factuur betreft, gelden met betrekking tot het niet betwiste deel onverminderd de punten 5 en

volgende van deze voorwaarden. Het aantekenen van bezwaar heeft geen gevolg voor de hierna genoemde termijnen.

5. Indien de patiënt, cliënt of diens vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum

heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling,

invorderingsmaatregelen te tre_ en. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist

moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten, om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten

hiervan (de invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. Onder invorderingskosten worden onder meer

verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.

6. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30

dagen. Dat geldt ook indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de

zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.

7. Indien door de patiënt of cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel een getekende acceptgiro

of betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag van

facturering gebruik gemaakt.

8. Na het verstrijken van het onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder een nadere aanzegging, tot

vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De patiënt, cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger

is de wettelijke rente verschuldigd.

9. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten

worden vastgesteld op tenminste 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van €

40,- (veertig euro) en dit alles exclusief mogelijk verschuldigde BTW.

10. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is

de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.

11. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betre_ en of hiermee

verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechtbank in het arrondissement, waarin de

betre_ ende logopedist praktijk houdt. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van de sector

kanton, is de betre_ ende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank te Utrecht.

NVLF, januari 2015
WelkomStoornissenHet teamContactPrivacyverklaring